ประวัติโรงเรียนวัดโพธิ์น้อย

        โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย  ตั้งอยู่เลขที่  154  ตำบลกระหวัน  อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ  รหัสไปรษณีย์  33150
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนเอกชน  ประเภทสามัญศึกษา  (การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา)  โดยใช้หลักสูตร  การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2551  ทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ตามใบอนุญาตเลขที่  04141.05/2548  ตั้งแต่ วันที่ 12 เดือนกันยายน  พุทธศักราช 2548  

        โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย เป็นโรงเรียนในระบบตามมาตรา 22 (3) ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550   มีเนื้อที่  10  ไร่  1  งาน  31  ตารางวา  โทร. 081 – 7181079,  045 - 960154,  045 – 960155 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 

        ขนาดของโรงเรียน  เป็นโรงเรียนขนาดกลาง   ปีการศึกษา 2561   มีนักเรียนทั้งสิ้น   จำนวน  518  คน