โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 

สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ 

ตั้งอยู่เลขที่  154  หมู่ 5  ตำบลกระหวัน  อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ  รหัสไปรษณีย์  33150

                               Tel  :  045-960154,  045-960155, 081-7181079 
 website  :  https://watphonoischool.ac.th  
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

ขนาดของโรงเรียน  เป็นโรงเรียนขนาดกลาง   ปีการศึกษา 2561   มีนักเรียนทั้งสิ้น   จำนวน  518  คน

ผู้บริหารโรงเรียน  พระครูศรีโพธาลังการ       ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ