วิสัยทัศน์ (Vision)

          “ภายในปีการศึกษา  2563  โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมจริยธรรม   บุคลากรได้รับการพัฒนาสู่อาชีพ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา นำพาสู่ประชาคมอาเซียนโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สถานศึกษา

ปรัชญาการจัดการศึกษา

สามัคคี  มีวินัย  ใฝ่กตัญญู  รู้พุทธธรรม  นำพัฒนา  กล้าแสดงออก

พันธกิจ (Mission)
  1.  จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาให้เด็กกลุ่มอายุย่างเข้าปีที่ 3 - 6 ในเขตบริการให้ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  2.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดในเขตบริการของโรงเรียน ให้ได้เข้าเรียนจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก และได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน
  3.  ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
  4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
  5.  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
  6.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
  7.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนของผู้เรียน
  8.  พัฒนาระบบสื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
  9.  ส่งเสริมพัฒนาความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
10.  ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
11.  ส่งเสริมผู้เรียนให้รู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ประหยัดและการออม
12.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน
13.  ส่งเสริมครูให้มีการทำวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น
14.  ประสานความร่วมมือ องค์กรทุกภาคส่วนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์  (Goal)
  1.  เพิ่มอัตราการเข้าเรียนทุกระดับ ทั้งเด็กทั่วไป ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในเขตบริการและลดอัตรา การออกกลางคันของนักเรียน
  2.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3.  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
  4.  ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ
  5.  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
  6.  สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนของผู้เรียน
  7.  ผู้เรียนได้รับความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  8.  ผู้เรียนนำความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในชีวิตประจำวัน
  9.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี
10.  ผู้เรียนรู้จักการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างประหยัดและรู้คุณค่า
11.  ผู้เรียนมีความรู้ทักษะทางภาษาในการสื่อสารสู่สังคมประชาคมอาเซียน
12.  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการสอบระดับชาติที่สูงขึ้น
13.  ครูให้มีการทำวิจัยในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น