ตราโรงเรียน


       เป็นรูปทรงกลมมีเส้น 2 เส้นคือ เส้นขอบนอกและเส้น ขอบในระหว่างเส้นทั้งสองด้านบนเป็นชื่อโรงเรียน  ด้านล่างเป็นเขตที่ตั้งโรงเรียน คือ ตำบล อำเภอ จังหวัด ภายในเป็นรูปพระพุทธรูปประทับนั่งบนดอกบัวหน้าต้นพระศรีมหาโพธิ์แปล่งรัศมี มีดอกบัวประทับซ้ายขวา


        ความหมาย  

        พระพุทธรูป หมายถึง องค์พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระบรมศาสดาของพระพุทธศาสนา

        ดอกบัว หมายถึง ความพิเศษแห่งดอกบัวคือแม้จะเกิดในตม แต่ไม่เปื้อนตม เตือนสติ คณะครูนักเรียนให้ตระหนักว่า แม้ทุกสรรพสัตว์เกิดแต่ตมคือกิเลส แต่ไม่ยอมให้เปือกตมคือกิเลสติดอยู่ในใจ

       ต้นพระศรีมหาโพธิ์ หมายถึง นักเรียนทุกคนต้องเรียนรู้เร็ว ง่าย เป็นประโยชน์เหมือนต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่งอกเติบโตได้ทุกพื้นที่และเป็นประโยชน์ต่อสรรพสัตว์

 

อักษรย่อ

ว.พ.น.

 

คำขวัญของโรงเรียน     

“สามัคคี    มีวินัย   ใฝ่กตัญญู    รู้พุทธธรรม   นำพัฒนา   กล้าแสดงออก”

 

อัตลักษณ์

โรงเรียนวิถีพุทธ”

 

เอกลักษณ์

กริยาอ่อนน้อม  เพียบพร้อมพุทธธรรม”

 

สีประจำโรงเรียน

“สีม่วงอ่อน-สีขาว”

                          สีม่วงอ่อน   หมายถึง  ความรักความบริสุทธิ์และสามัคคี

                          สีขาว         หมายถึง  การกล้าแสดงออกอย่างมีมารยาท