ข้อมูลเกี่ยวกับครู / บุคลากร

         ข้อมูลเกี่ยวกับครู / บุคลากร

                    จำนวนครู                           30   คน     ชาย    7   คน     หญิง   23    คน

                    จำนวนบุคลากรทางการศึกษา   2   คน     ชาย    1   คน     หญิง     1    คน

                    จำนวนเจ้าหน้าที่                   7    คน     ชาย    3   คน     หญิง    4    คน

                    จำนวนพี่เลี้ยงเด็ก                  1    คน     ชาย   -    คน     หญิง     1   คน

         วุฒิการศึกษาของครู 

                    ปริญญาเอก          -       คน     

                    ปริญญาโท          5       คน

                    ปริญญาตรี          27      คน     

                    อนุปริญญา          1       คน

                  ประสบการณ์ทำงานอายุตัวสูงสุด 11 ปีต่ำสุด 2 ปี  โดยเฉลี่ย 11 ปีและประสบการณ์สอนเฉลี่ย  6 ปี