ลักษณะอาคารสถานที่

อาคารเรียน                จำนวน 6  หลัง          

อาคารประกอบ            จำนวน   3  หลัง

ส้วม                          จำนวน  5  หลัง          

สนามเด็กเล่น              จำนวน  3  สนาม

สนามฟุตบอล              จำนวน  2  สนาม        

 

แหล่งเรียนรู้

ห้องเรียน/ห้องพิเศษ   :  ห้องคอมพิวเตอร์ห้องสมุด

แหล่งเรียนรู้ภายใน     :  สวนสมุนไพร แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  :  วัดบ้านโพธิ์น้อย  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์น้อย
                                ห้องสมุดประชาชน