ประกาศโรงเรียนวัดโพธิ์น้อย

เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา  2562

********************************

          ด้วยโรงเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์น้อย จะรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เพื่อให้การดำเนินการรับสมัครเข้าศึกษาต่อของโรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ประจำปีการศึกษา 2562  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย

จึงประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนและสอบคัดเลือก  ดังนี้

กำหนดการรับสมัคร

 1. สมัครที่โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30  มีนาคม  2562  เวลา 08.30 – 16.30 น.

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 1. สมัครที่คณะครู บุคลากร ทุกท่าน หรือกลุ่มงานอำนวยการ โทร 045-960154, 045960155 08-1718-1079, 089-7919930                     

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ระดับอนุบาลศึกษา อายุครบ 3 ปี (เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2559)
 2. ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 อายุครบ 7 ปี (เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2555)
 3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
 4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ(พระภิกษุสามเณรก็เรียนได้)
 5. มีความประพฤติเรียบร้อย
 6. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ขยันและอดทน
 7. ไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดให้โทษ

ระดับชั้นที่เปิดรับสมัคร

 1. ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 (อนุบาล 1 )
 2. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1)
 3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1)
 4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4)

ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว

 1. ระดับชั้นอนุบาลศึกษา

                   -  ค่าประกันอุบัติเหตุ               150     บาท

 1. ระดับชั้นประถมศึกษา

                   -  ค่าประกันอุบัติเหตุ               150     บาท

 1. ระดับชั้นมัธยมศึกษา

                   -  ค่าประกันอุบัติเหตุ               150     บาท

 

 

วันเวลาการรายงานตัว

          รายงานตัววันที่  1  เมษายน   2562  เวลา  08.30  น.  เป็นต้นไป

                   ประกาศ   ณ  วันที่   2   มกราคม   2562

   

          

(พระครูศรีโพธาลังการ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์น้อย