วันที่  22  -  23  ธ.ค.  2561  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่   27  กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา  ณ  ชลพฤกษ์รีสอร์ท  อำเภอเมือง  จังหวัดนครนายก