โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยได้กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นในวันที่  11  ม.ค. 2562  ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็ก  ณ  โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย  ตำบลกระหวัน  อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ