กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
1.  นางสาวนิพา      อุ่นแก้ว             หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบุคลากร      ประธานกรรมการ
2.  นางสาวปิยากร   ขยันวงษ์           บุคลากรทางการศึกษา                 กรรมการและเลขานุการ

          ขอบข่ายกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร และมอบหมายให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ   ดังนี้


           1.  งานจัดอัตรา กำลัง และการกำหนดตำแหน่ง / งานสร้างเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน / งานจัดประเมินผลงานและความชอบ / งานส่งเสริมวินัยและการรักษาวินัยบุคลากร   
                 - นางสาวนิพา  อุ่นแก้ว

     
           2.  งานการสรรหา และการบรรจุแต่งตั้ง/งานทะเบียนประวัติและสวัสดิการบุคลากร    
                 - นางสาวปิยากร  ขยันวงษ์