กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ
1.  นางสาวพัชริดา สรลี                     หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาวิชาการ     ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวสุภัทรา พิลาสันต์               ครู                                        กรรมการและเลขานุการ

         
          ขอบข่ายกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและมอบหมายให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ   ดังนี้

          1.  งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้             
                - นางสาวพัชริดา  สรลี
                - นางสาวสุภัทรา  พลาสันต์

          2. งานทะเบียนวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน   
                - นางสาวนันทนา  นันทสิงห์
                - นางสาววิจิตรา  พาสมบูรณ์

          3. งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ/ งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
                 - นางสาวยุวรี  เรืองฤทธิ์

          4. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น                   
                 - นางสาววิจิตรา  พาสมบูรณ์

          5.  งานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและประชาสัมพันธ์การศึกษา/งานการวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
                - นางสาวพัชริดา  สรลี  
                - นางสาวนันทนา  นันทสิงห์

           6.   งานจัดนิเทศการศึกษา                           
                 - นางสาวพัชริดา  สรลี