กลุ่มงานพัฒนาผู้เรียน
1.  นายลักษณ์                อุตมะ                 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาผู้เรียน   ประธานกรรมการ
2.  นางสาวจิรภิญญา        งอนสวรรค์           ครู                                     กรรมการและเลขานุการ 
3.  นางสาววิไลลักษณ์      ระงับภัย              ครู                                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
4.  นางสาวศิริพร             สำราญ                ครู                                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

           ขอบข่ายกลุ่มงานพัฒนาผู้เรียนและมอบหมายให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ   ดังนี้

         1.  งานส่งเสริมและพัฒนากลุ่มงานพัฒนาผู้เรียน   
                  - นายลักษณ์  อุตมะ  
                  - น.ส. จิรภิญญา  งอนสวรรค์     
                  - น.ส. วิไลลักษณ์  ระงับภัย

         2.  งานรักษาวินัยและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน/งานป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด/เอดส์ และการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดวินัย
                  - นายบรรพต   ทองสนิท
                  - นายพีระพัฒน์  กุลเกษ
                  - นายโชคชัย  สินศิริ

         3.  งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน                         
                  - นายพีระพัฒน์  กุลเกษ
                  - นายรัตนชัย  นวลมะณี

         4.  งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
                  - นางสาวศิริพร  สำราญ

         5.  งานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและอาชีพ                   
                  - นางสาววิไลลักษณ์  ระงับภัย

         6.  งานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                  - นายลักษณ์  อุตมะ 
                  - นางสาวศิริพร  สำราญ

         7.  งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย และโภชนาการโรงเรียน     
                  - นางนงษ์ลักษณ์  อาจภักดี  
                  - นางสาวจิรภิญญา   งอนสวรรค์

         8.  งานสารวัตรนักเรียน  จราจร   และป้องกันอุบัติเหตุนักเรียน
                  - นายบรรพต   ทองสนิท

         9.  งานเวรประจำวัน                                       
                  - นางสาววิไลลักษณ์  ระงับภัย

       10.  งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน /งานสัมพันธ์ชุมชน     
                  - นางชาติยา  พรมแก้ว     
                  - นายพีระพัฒน์   กุลเกษ

       11.  งานลูกเสือ-เนตรนารี                     
                 - นางสาวศิริพร  สำราญ   
                 - นายรัตนชัย  นวลมะณี