ฝ่ายงบประมาณ

  1. นางสาวจิรนันต์ ระงับภัย               ครู               หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ (หัวหน้างานการเงิน)
  2. นางสาวอุไรวรรณ  ขยันวงษ์          ครู               กรรมการ
  3. นางสาวภรณ์ทิพย์  โพธิสาร           ครู               หัวหน้างานพัสดุ/กรรมการและเลขานุการ