ฝ่ายบริหาร

ลำดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

รูปภาพ

1

พระครูศรีโพธาลังการ

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์น้อย

2

พระเสาร์   เรืองฤทธิ์

รองผู้จัดการโรงเรียนวัดโพธิ์น้อย

3

นางสาวมนฤดี  เรืองฤทธิ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์น้อย

4

สิบเอกอาทิตย์  อาจภักดี

รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์น้อย

5

นายลักษณ์  อุตมะ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์น้อย