ฝ่ายอนุบาลศึกษา

ลำดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

รูปภาพ

1

นางสาวมนฤดี  เรืองฤทธิ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายอนุบาลศึกษา

 

2

นางชาติยา  พรมแก้ว  

ครู

 

3

นางทัศนีย์  สมอินทร์ 

ครู

 

4

นางนงษ์ลักษณ์   อาจภักดี

ครู