ฝ่ายประถมศึกษา

ลำดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

รูปภาพ

1

นายลักษณ์  อุตมะ 

รองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา

2

นายโชคชัย  สินศิริ  

ครู

 

3

นางสาวยุวรี  เรืองฤทธิ์ 

ครู

 

4

นางสาววิยุนา นาคนาคา

ครู

 

5

นางสาวนันทนา  นันทสิงห์  

ครู

6

นางสาวอุไรวรรณ   ขยันวงษ์ 

ครู

 

7

นางสาวภรณ์ทิพย์  โพธิสาร 

ครู

 

8

นางสาวทองประกาย  มะลิสา 

ครู

 

9

นายรัตนชัย   นวลมะณี

ครู