ฝ่ายมัธยมศึกษา

ลำดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

รูปภาพ

1

สิบเอกอาทิตย์  อาจภักดี   

รองผู้อำนวยการฝ่ายมัธยมศึกษา

2

นางสาวนิพา  อุ่นแก้ว  

ครู

3

นางสาวพัชริดา  สรลี 

ครู

 

4

นายพีระพัฒน์   กุลเกษ  

ครู

 

5

นายบรรพต  ทองสนิท   

ครู

 

6

นางสาววิไลลักษณ์   ระงับภัย 

ครู

7

นางสาวจิรภิญญา  งอนสวรรค์

ครู

8

นางสาวศิริพร   สำราญ   

ครู

 

9

นางสาววิจิตรา  พาสมบูรณ์    

ครู

 

10

นางสาวสุภัทรา  พิลาสันต์

ครู

11

นางสาวมาลัย   สารีบุตร 

ครู

 

12

นางสาวจิรนันต์  ระงับภัย

ครู