คณะกรรมการสถานศึกษา

ลำดับ

ชื่อ นามสกุล

ำแหน่ง

รูปภาพ

1

พระครูศรีโพธาลังการ

ผู้รับใบอนุญาต

ประธานกรรมการ 

2

นายสนิท  เชื้อสอน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รองประธานกรรมการ 

 

3

นายสำรวย  อินวันนา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ 

 

4

นายสุวัจน์  บุญขวาง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 กรรมการ

 

5

นายปยุต  อินวันนา

ผู้แทนผู้ปกครอง

กรรมการ 

 

6

นางสาวมนฤดี  เรืองฤทธิ์

ผู้แทนครู

กรรมการ

7

นางสาววิยุนา   นาคนาคา

ผู้แทนครู

กรรมการและเลขานุการ