ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน (ปีการศึกษา 2561)

       ระดับการศึกษาที่ให้บริการ : ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  นักเรียนจำแนกตามระดับการศึกษา/ชั้นเรียน

ระดับชั้นเรียน

จำนวนนักเรียนทั้งหมด

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาลปีที่ ๑/๑

12

14

26

อนุบาลปีที่ ๒/๑

14

6

20

อนุบาลปีที่ ๓/๑

12

16

28

รวมระดับก่อนประถมศึกษา

38

36

74

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑

15

5

20

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒

12

8

20

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑

7

13

20

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒

7

11

18

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑

8

15

23

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/2

14

7

21

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑

22

18

40

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑

12

14

26

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

11

11

22

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑

9

13

22

รวมระดับประถมศึกษา

117

115

232

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑

19

12

31

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒

18

13

31

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑

16

13

29

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒

10

12

22

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑

18

12

30

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

81

62

143

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑

21

12

33

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑

8

12

20

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑

8

8

16

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

37

32

69

รวมทั้งสิ้น

273

245

518